LED TeknologiJämföra olika LED belysningar med varandra?

För att kunna göra en rättvis bedömning av en LED belysning mot en annan LED belysning så är det flera olika faktorer måste jämföras och kontrolleras för att det ska bli rätt.
 

1. Lumen För att kunna jämföra två olika LED belysningars lumen-tal måste man första ta reda på om det är råa eller effektiva Lumen som anges i lampans data (Vision X anger både råa och effektiva lumen). Tyvärr så "går det inflation" i lumen talen. Det är lätt att sätta ett högt lument tal på en lampa då det är svårt för en konsument att kontrollera detta. Därför bör alltid nedan punkter också vägas in när man gör en jämförelse. 

2. Dioder
Ta reda på vad det är för styrka på dioden och vad det är för diod. Olika styrkor på dioden ger olika mycket ljus samt olika ljus egenskaper beroende på vilken optik som används. Man måste också ta reda på vad det är för märke/modell på dioden då det skiljer sig stort på t.ex. en 10W diod från olika leverantörer. Sedan måste också BIN-talet på dioden kontrolleras även när den kommer från samma tillverkare. (Läs mer om BIN-tal längre ned).

3. Optik Vad har respektive lampa för optik? Olika optik är ämnade för olika applikationer. För att kunna göra en rättvis jämförelse bör båda belysningarna ha samma typ av optik och vara ämnade för samma typ av applikation. 

4. Kvalitet Vid en prisjämförelse bör inte endast priset och ljuset jämföras. Lika viktigt är det att kontrollera lampans kvalitet då en lampa kan ha en livslängd på ett par tusen timmar medans en annan lampa kan ha en livslängd på upp till 50 000 timmar. Några kvalitets tecken är att dioden inte drivs till full effekt, hög IP klass (helst IP68 eller mer), hög vibrationsklassning, hög EMC klassning m.m.

5. Drivning av dioden En lampa kan ge väldigt mycket ljus mot en annan trots att det är exakt samma komponenter som används. Detta kan bland annat bero på att dioden drivs väldigt hårt. Det ger mycket ljus men endast under en kort stund då diodens livslängd kortas avsevärt. Kontrollera alltid hur dioden drivs. (Vision X driver aldrig sina dioder till mer än 90 % av full effekt och då används också alltid så kallad ETM och PWM teknik. Läs mer om det nedan). Tyvärr så finns det många lampor på marknaden som lyser väldigt mycket för "billiga" pengar där dioden kan drivas både till 120 och ända upp till 150 % av full effekt som samtidigt medför att livslängden är ytterst begränsad, vilket aldrig kommuniceras till kunden.

6. Watt Watt talar om hur mycket effekt lampan har men kan inte användas som jämförelsedata rakt av då olika LED lampor är olika effektiva beroende på vilka komponenter som har använts. En lampa med mindre watt kan lysa mer än en lampa med högre watt vilket är positivt då lampan är effektivare. Tittar man på watt-talet måste man alltså också titta på hur många lumen respektive lampa ger.

Lumen vad är det?

Råa eller effektiva lumen? Vad är skillnaden och vad är egentligen lumen?
Lumen är en enhet för ljusflöde och visar alltså hur mycket ljus till exempel en diod avger i alla riktningar. 

Råa lumen är hur mycket ljus en diod ger ifrån sig när den testas i ett laboratorium under optimala förhållanden och drivs till 100 % effekt. När en diodtillverkare testar en diod för att ange hur många lumen den ger används nästan alltid dioder från bästa BIN. Därför kan man inte säga utifrån data från tillverkaren hur många lumen en diod ger, man måste också kontrollera BIN-talet.
 
Effektiva lumen är däremot måttet på hur mycket ljus en diod ger ifrån sig när den sitter monterad i en lampa vilken kanske drivs till 90 % effekt, har förmodligen inte heller 100 % kylning, har en optik som "äter" ljus m.m. Allt tillsammans minskar ljuset som kommer ut ur lampan. Effektiva lumen visar alltså den mängd ljus du som konsument får när du tänder lampan. Därför är effektiva lumen ett mer intressant mått för oss konsumenter. 

Hur lång är livslängden på LED lampor?

De flesta tillverkare av LED lampor anger att de har 50 000 timmars brinntid. Det stämmer oftast, men gäller endast när dioden sitter monterad under optimala förhållanden, vilket inte ett lamphus är.      
För att bibehålla brinntiden på dioden när den sitter monterad i lampan krävs det att den inte drivs till full effekt, man har tillräckligt mycket aluminium i lamphuset för kylning, rätt form på kylflänsar, elektronik som skyddar dioden mot överhettning m.m., då kan 50 000 timmars brinntid uppnås. 

En diod med 50 000 timmars brinntid lyser inte med full effekt och slocknar tvärt efter 50 000 timmar...
Från första dagen du tänder en LED lampa så kommer dioderna att försvagas och få en varmare färgtemperatur. Om du har en lampa som kanske är nere på ca, 2-3 000 brinntimmar på grund av undermålig kylning och "billiga" komponenter så kommer man med ögat kunna se att ljuset är svargare och gulare efter bara några veckors användande. Om man har en brinntid på ca, 50 000 timmar så kan lampan i praktiken vara tänd nästan dygnet runt i 5.5 år. Vid så lång brinntid har man förhoppningsvis fått valuta för pengarna flera gånger om innan man börjar se en försvagning av ljuset.  

Olika typer av dioder

Det finns många olika typer av dioder på marknaden och de flesta diskuterar att desto kraftigare desto bättre...

I dag använder sig Vision X bland annat av 3W, 5W, 10W, 25W, 50W, 90W och så kallade cluster dioder i produktionen. Vilken diod som används i respektive lampa avgörs av lampans storlek, användningsområde samt vilken typ av lins/optik som används. En stor diod kräver mycket kylning och är endast bra om man vill lysa långt där så kallad IRIS optik nyttjas. Medans det kan vara betydligt bättre med många små dioder om man är ute efter ett "stort" ljus. I en del applikationer kan det bästa vara att använda sig av en stor diod men som drivs som en liten diod. Utöver detta så kan dioder med samma watt-tal ha helt olika egenskaper.

Vilken diod som är bäst avgör alltså den specifika applikationen som lampan är tänkt att användas i.

Varför är IP-klassning viktigt?

IP klassningen står för hur mycket flytande vätskor, damm och partiklar en lampa tål. Desto högre nummer på klassningen desto tåligare är lampan. Med en låg IP klassning är risken större för inträngande vatten, fukt och damm vilket förstör en LED lampa relativt snabbt. Oftast så testar man endast själva lampan med även kontakterna på lampan måste vara klassade då vatten m.m. annars kan sugas in genom kontakten och kabeln in i lampan.
 
Nedan förklarar vi vad de nummer som anges i en IP klassning står för:
IP-klassningen brukar anges med IP-67, IP-68 m.m.

Första siffran i IP klassningen står för fasta (strömförande) ämnen.
0- Inget skydd
1- Petskydd mot föremål större än 50mm
2- Petskydd mot föremål större än 12mm
3- Petskydd mot föremål större än 2.5mm
4- Petskydd mot föremål större än 1mm
5- Dammskyddad 
6- Dammtät (komplett skydd)

Andra siffran i IP klassningen står för flytande ämnen.
0- Inget skydd
1- Skyddad mot droppande vatten
2- Skyddad mot droppande vatten max 15° vinkel
3- Skyddad mot strilande vatten max 60° vinkel
4- Skyddad mot strilande vatten alla vinklar
5- Skyddad mot spolande vatten från munstycke
6- Skyddad mot kraftig överspolning 
7- Kan nedsänkas tillfälligt under vatten max 1m.
8- Kan nedsänkas långvarigt under vatten över 1m. 
9- Skyddad mot högtrycks-vatten

Ibland kan man se en bokstaven K efter siffrorna i IP-klassningen:
K- Skyddad mot högtrycks-vatten som håller hög temperatur.

ETM/PWM vad är det för något?

En diods livslängd avgörs till stor del av hur hårt den drivs samt värmeutvecklingen/kylningen. Värme är diodens värsta fiende och kan få en tilltänkt livslängd på ca, 50 000 timmar att gå ned till 2-3 000 timmar på grund av att temperaturen är för hög.

För hög temperatur kan åtgärdas på flera olika sätt:

1. Man använder sig av aluminium i lamphuset och även rätt mängd aluminium. Aluminium leder bort värmen effektivt och desto mer aluminium man har i lamphuset desto effektivare leds värmen bort. Normalt så har man också så kallade kylflänsar på lamphuset för att avledningsytan ska bli större och få ytterligare kyleffekt. Kylflänsarnas utformning och storlek av yta bestämmer också hur mycket värme som kan ledas bort från dioderna.

2. Man driver dioden på en lägre effekt än vad den är tänkt att drivas på vilket gör att dioden inte blir lika varm. En till fördel man då får är att diodens effektivitet går upp när dioden inte blir lika varm. Man får alltså ut mer ljus i förhållande till den effekt man stoppar in. Vision X driver till exempel en del 10W dioder på endast 5W för att uppnå högsta effektivitet samt livslängd. Det kostar lite mer vid inköp men är i långa loppet kostnadsbesparande för brukaren flera gånger om.

3. Man använder sig av så kallad "ETM" (Electronic Thermal Management) som hela tiden känner av diodens temperatur. När temperaturen når en viss nivå som kan vara skadlig för dioden aktiveras "PWM" (Pulse With Modulation). PWM startar då en "pulsning" av dioden, dioden blinkar så snabbt att ögat inte kan uppfatta det vilket sänker diodens temperatur. 

Med ovan information förstår man att det går med relativt billiga produkter, tunna lamphus där man spar på material, obefintlig elektronik, billiga dioder m.m. att samtidigt på ett enkelt sätt kan få en lampa att lysa väldigt mycket genom att driva dioden till 150 % effekt. Hur länge tror du att det håller?

Varför är EMC-klassning viktigt?

En EMC klassning talar om hur mycket elektromagnetiska störningar en lampa ger ifrån sig under bruk. Vid för höga värden av störningar riskerar radion på en bil att brusa så fort lampan slås på eller känslig mätutrustning i en grävmaskin kan ge felaktiga värden m.m. Därför är EMC klassningen väldigt viktig. Desto högre siffror i EMC klassningen desto mindre störningar ger lampan ifrån sig. Störningarna kan åtgärdas genom att använda "rätt" komponenter med varandra. Det finns även separata filter som kan ta bort eller minska störningar.

Många enklare och billigare LED belysningar avger ofta mer störningar då komponenterna inte är klassade eller inte är tillräckligt kompatibla med varandra. Genom åren har Vision X arbetat hårt på att få fram belysning som avger så lite störningar som bara är möjligt. Med Vision X belysningen har vi lyckats nå högsta möjliga militära radioavstörnings klassen vilken är betydligt tuffare än den "civila" klassningen. Detta är väldigt viktigt och ett krav i många fall för att få leverera då militären ofta använder mycket känslig data och radiokommunikation.  

 
  |  
  |